Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh

Đã đăng 1 phản hồiĐã đăng trong Cho người tìm hiểu về Đạo

Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh trong Đạo Mẫu hay còn gọi là Ông Lớn Tuần Tranh. Ông là con trai thứ năm của Vua Cha Bát Hải Động Đình. Ông cũng giáng dưới thời Hùng Định Vương (Hùng Triều Thập Bát), trong một gia đình ở phủ Ninh Giang (nay là Hải Dương), ông cũng là vị tướng quân tài ba kiêm lĩnh thuỷ bộ, được giao quyền trấn […]

Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai

Đã đăng Để lại phản hồiĐã đăng trong Cho người tìm hiểu về Đạo

Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai trong Đạo Mẫu là quan lớn đứng hàng thứ tư trong Ngũ vị Tôn Quan, trấn giữ đồng bằng địa linh và không giáng trần. Ngự trên Thiên Đình, biên chép sổ sách sinh tử. Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai vốn là con trai thứ tư của Vua Cha Bát Hải Động Đình. Được vua cha giao quyền trấn giữ đồng bằng địa linh, khâm sai […]

Quan Lớn Đệ Tam Thoải Phủ

Đã đăng 2 phản hồiĐã đăng trong Cho người tìm hiểu về Đạo

Quan Lớn Đệ Tam Thoải Phủ hay còn gọi là Thái tử Đệ Tam trong Đạo Mẫu (Tam Phủ ở đây không phải là số lượng Phủ mà ý chỉ Thuỷ Phủ là phủ thứ ba trong hàng Tứ Phủ, vậy nên còn có thể gọi là Bơ Phủ Vương Quan). Quan lớn vốn là con trai thứ ba của Vua Cha Bát Hải Động Đình, là người rất được vua cha […]

Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn

Đã đăng Để lại phản hồiĐã đăng trong Cho người tìm hiểu về Đạo

Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn trong Đạo Mẫu hay còn gọi là Quan Đệ Nhị Giám Sát (Có một số người gọi là Quan Thanh Tra Giám Sát). Quan lớn vốn là con trai thứ hai của Vua Cha Bát Hải Động Đình. Ông theo lệnh Vua Cha, hạ phàm đầu thai vào Hoàng Cung ngày mồng mười tháng mười một năm Bính Dần (có sách nói là ông hạ phàm ngày […]

Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên

Đã đăng Để lại phản hồiĐã đăng trong Cho người tìm hiểu về Đạo

Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên trong Đạo Mẫu, hay còn gọi là Đệ Nhất Tôn Ông. Quan lớn vốn là con trai cả của Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình, được coi là Ông Lớn cai quản Thượng Thiên. Tương truyền ông là Tôn Quan Đại Thần trên Đế Đình Thiên Cung, được sắc phong ngôi Thượng Thiên Nhất Phẩm Công Hầu, quản cai tam giới đình thần văn […]