Cho người tìm hiểu về Đạo

CÁC BÀI VĂN KHẤN TẾT CANH TÝ

Viết Sớ Tết

VĂN KHẤN TÁO QUÂN 23 THÁNG 12 ÂM LỊCH

 

Nam mô A di đà Phật !

Nam mô A di đà Phật !

Nam mô A di đà Phật !

 

Con lạy chín phương Trời, lậy mười phương Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Ngài đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân bản xứ Thổ địa phúc đức chính thần. 

Tín chủ (chúng) con là:…………………………………………………………………………………………………..

Ngụ tại:…………………………………………………………………………………………………………………………

Hôm nay ngày……….tháng Chạp năm Kỷ Hợi. 

Tín chủ chúng con thành tâm sửa lễ hương hoa đăng trà quả thực, tài mã quan mạo.

 Nay, chúng con thắp nén tâm hương thành tâm lễ bái, kính mời ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân giáng phúc lưu ân, thụ hưởng lễ vật. Cúi xin Ngài gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm. Chúng con nguyện tu tâm dưỡng tính, tích phúc cầu an. Xin Ngài ban phước lộc, phù hộ gia trung chúng con, trai gái, già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành.

Chúng con lễ bạc tâm thành, kính lễ cầu xin, mong Ngài Tôn thần chứng tâm khuông phù.

Nam mô a di đà Phật !

Nam mô a di đà Phật !

Nam mô a di đà Phật !

 

 

                                                                 

———————————————————————————————————————————————————-

VĂN KHẤN THẦN LINH CÙNG GIA TIÊN TỐI 30 THÁNG 12 ÂM LỊCH

 

Nam mô A di đà Phật !

Nam mô A di đà Phật !

Nam mô A di đà Phật !

 

Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy các ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.

Con kính lạy ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa Tôn Thần.

Con kính lạy các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Long Mạch, Tài Thần, Bản Gia Táo Quân, cùng tất cả các vị Thần Linh cai quản trong xứ này.

Con kính lạy chư gia Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Gia tiên nội ngoại.

Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi. 

Tín chủ (chúng) con là: ………………………………….………………………………………………………………………

Ngụ tại…………………………………………………………………………………………………………………………………

Trước án kính cẩn thưa trình: Đông tàn sắp hết, xuân tiết gần kề, tân niên sắp tới.

Chúng con kính thiết phẩm vật hương hoa, cơm canh đủ đầy, sửa lễ tất niên, dâng cúng Thiên Địa Tôn Thần, phụng hiến Tổ tiên, truy niệm chư linh nội ngoại.

Chúng con cùng toàn thể gia quyến cúi xin chư vị Tôn Thần, liệt vị gia tiên, bản xứ tiền hậu chư vị hương linh giáng lâm án toạ, phủ thuỳ chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ toàn gia lớn bé trẻ già bình an thịnh vượng, bách sự như ý, vạn sự tốt lành, luôn luôn mạnh khoẻ, gia đình thuận hòa.

Thành tâm bái thỉnh, cúi xin chư vị Tôn Thần và gia tiên nội ngoại chứng giám khuông phù. 

 

Nam mô A di đà Phật !

Nam mô A di đà Phật !

 Nam mô A di đà Phật !

 

———————————————————————————————————————————————————                                                     

VĂN KHẤN GIAO THỪA TẾT NĂM CANH TÝ

 

Nam mô A di đà Phật !

Nam mô A di đà Phật !

Nam mô A di đà Phật !

 

Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị Tôn Thần.

Con kính lạy ngài cựu niên: Lưu Vương Hành Khiển, Nguyễn Tào Phán Quan. 

Con kính lạy ngài đương niên: Chu Vương Hành Khiển,  Lý Tào Phán Quan.

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ hổ, Long mạch, Táo quân, chư vị Tôn Thần.

Nay là phút giao thừa năm Kỷ Hợi với năm Canh Tý,

Tín chủ (chúng) con là: ………………………………………………………………………………………………………….

Ngụ tại………………………………………………………………………………………………………………………………….

Phút thiêng liêng Giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi, đón mừng năm mới. Nhân buổi tân xuân, tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dàng Phật Thánh, phụng hiến Tôn Thần, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời: Ngài cựu niên Thái tuế chí đức Tôn Thần, ngài tân niên đương cai Thái tuế chí đức Tôn Thần, ngài bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Hỷ thần, Phúc đức chính thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Tài thần, chư vị bản gia Táo quân và chư vị Thần linh cai quản xứ này, cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho tín chủ chúng con, minh niên khang thái, vạn sự tốt lành, bốn mùa tám tiết nhân vật bình an, gia đạo yên vui, bách sự hanh thông, hưng long thịnh vượng.

Chúng con kính cẩn tiến dâng lễ vật, thành tâm cầu nguyện. Cúi xin chín phương Trời, mười phương chư Phật cùng chư vị tôn Thần chứng giám phù hộ độ trì.

 

Nam mô A di đà Phật !

Nam mô A di đà Phật !

Nam mô A di đà Phật !

 

———————————————————————————————————————————————————                                                     

VĂN KHẤN MÙNG 1 TẾT CANH TÝ

 

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

 

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngày Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Con kính lạy Thần tài vị tiền.

Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

Con kính lạy chư gia Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Gia tiên nội ngoại.

Tín chủ (chúng) con là: ………………………………………………………………………………………………………….

Ngụ tại………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hôm nay là Sóc nhật tháng Giêng năm Canh Tý.

Chúng con thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả dâng lên trước án kính mời ngài tân niên đương cai Thái tuế chí đức Tôn Thần, ngài bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Hỷ thần, Phúc đức chính thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Tài thần, chư vị bản gia Táo quân ,chư vị Thần linh cai quản xứ này, cùng gia tiên nội ngoại.

Chúng con cúi xin các Ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con tân niên an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

 

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

 

———————————————————————————————————————————————————                                                     

VĂN KHẤN HÓA VÀNG TẾT CANH TÝ

 

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

 

Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, Long Mạch, Táo Quân, chư vị Tôn Thần.

Con kính lạy Ngài Đương niên hành khiển, ngài Bản cảnh Thành Hoàng, các ngài Thổ địa, Táo quân, Long mạch Tôn thần.

Con kính lạy các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, nội ngoại tiên linh.

Hôm nay là ngày mùng… tháng Giêng năm Canh Tý.

 

Tín chủ (chúng) con là: ………………………………………………………………………………………………………….

Ngụ tại………………………………………………………………………………………………………………………………….

Thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật, phù tửu lễ nghi, cung bày trước án. Kính cẩn thưa trình: Tiệc xuân đã mãn, Nguyên đán đã qua, nay xin thiêu hóa kim ngân, lễ tạ Tôn thần, rước tiễn âm linh trở về âm cảnh.

Kính xin các Ngài lưu phúc, lưu ân, phù hộ độ trì dương cơ âm trạch, mọi chỗ tốt lành, con cháu được bách sự như ý, vạn sự bình an, tài lộc song toàn, gia đạo hưng vượng.

Lòng thành kính cẩn, lễ bạc tiến dâng, lượng cả xét soi, cúi xin chứng giám.

 

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

                                                          

1 bình luận về “CÁC BÀI VĂN KHẤN TẾT CANH TÝ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *